ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2021 – 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII/234/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/223/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
Nr aktu prawnego
XXXIII/233/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXIII /232/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/231/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXXIII/230/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXXVIII/231/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2017, wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXXI/229/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr LVI/328/18 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2019r. poz.4114) wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXXI/228/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nr aktu prawnego
XXXI/227/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXI/226/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
XXXI/225/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji