ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 20320
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 43331
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 94701
Kierownictwo urzędu 24536
Burmistrz Miasta 28073
Zastępca Burmistrza 18985
Skarbnik 17319
Rada Miejska 33506
Skład Rady Miejskiej 27753
Komisje Rady Miejskiej 14101
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 41409
Komisja Gospodarki Komunalnej 36210
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 36273
Komisja Mieszkaniowa 9418
Komisja Rewizyjna 19490
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6886
Sesje Rady Miejskiej 228198
Nagrania sesji RM 10073
Interpelacje i zapytania 10742
Archiwum VII kadencja 1175
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 10776
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 589
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 21640
Komisja Gospodarki Komunalnej 22303
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 22933
Komisja Mieszkaniowa 5358
Komisja Rewizyjna 11445
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 110715
Archiwum VI kadencja 39930
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 106327
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 7131
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5634
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3937
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 28787
Miejskie spółki prawa handlowego 17769
KTBS Sp. z o.o. 25746
KEC Komec Sp. z o.o. 15131
MWiK Sp. z o.o. 13736
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 109133
Jednostki organizacyjne 26623
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 3565
Przedszkole Malinka 10581
Żłobek Miejski 11860
Przedszkole Smerfowa Kraina 7433
Żłobek Miejski nr 2 4353
Szkoła Podstawowa nr 1 10393
Szkoła Podstawowa nr 4 11794
Szkoła Podstawowa nr 3 8795
Szkoła Podstawowa nr 5 12659
Miejska Biblioteka Publiczna 9797
Kętrzyńskie Centrum Kultury 13236
Muzeum 9973
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17162
Środowiskowy Dom Samopomocy 16029
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13459
Oświata 16466
Informacje 21049
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 17643
Obowiązek szkolny 5571
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 4678
Wybory 23861
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 11781
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 8465
Parlament RP 2019 11593
Parlament Europejski 2019 12628
Samorząd 2018 28730
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 17772
Parlament RP 2015 14855
Wybory ławników 2015 8864
Referendum ogólnokrajowe 2015 13705
Prezydent 2015 18032
Parlament Europejski 2014 14279
Samorząd 2014 31170
BUDŻET OBYWATELSKI 39
Co to jest Budżet Obywatelski 78
Edycja VIII – 2022 89
Organizacje pozarzadowe 30843
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 11266
Kętrzyńska Rada Seniorów 6046
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2361
Wykaz organizacji NGO 21269
Wykaz organizacji pożytku publicznego 14209
Programy współpracy 8094
Programy współpracy na 2021r. 2043
Program współpracy na 2020r. 7310
Program współpracy na 2019r. 3942
Program współpracy na 2018r. 7878
Program współpracy na 2017r. 8260
Program współpracy na 2016r. 14895
Program współpracy na 2015r. 15257
Program współpracy na 2014r. 14317
Program współpracy na 2013r. 5799
Oferty złożone poza konkursem 20459
Otwarte konkursy ofert 232889
Zamówienia publiczne 950341
Zamówienia publiczne aktualne 743756
Zamówienia publiczne w toku 678089
Zamówienia publiczne archiwalne 782803
Wyniki zamówień publicznych 780257
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 128643
Zapytania ofertowe 513328
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1329
Ogłoszenia o naborze 236053
Ogłoszenia aktualne 90931
Ogłoszenia w toku 190609
Wyniki naboru 638885
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 367686
Wydziały / Stanowiska 282946
Sprawy 311658
Akty prawne 32667
Statut Miasta 14163
Rejestr aktów prawa miejscowego 63575
Zarządzenia Burmistrza 2996163
Uchwały Rady Miejskiej 2851672
Stanowiska Rady Miejskiej 1053049
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 177
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 24362
Informacje o stanie mienia komunalnego 2154
Finanse miasta w 2021 2759
Finanse miasta w 2020r. 19447
Finanse miasta w 2019r. 19655
Finanse miasta w 2018r. 22344
Finanse miasta w 2017r. 18461
Finanse miasta w 2016r. 21857
Finanse miasta w 2015r. 21452
Finanse miasta w 2014r. 21004
Finanse miasta w 2013r. 26823
Finanse miasta w 2012r. 25848
Finanse miasta w 2011r. 4649
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 8782
Pomoc publiczna 2882
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2968
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 302
Gospodarka nieruchomościami 87779
Przetargi 441374
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 427509
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 257960
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 43951
Sprzedaż mienia 105613
Oświadczenia majątkowe 30950
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 3134
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 4690
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 12769
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 9750
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 458501
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 38917
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 43551
Wzory oświadczeń majątkowych 4650
Ochrona środowiska 20212
Gospodarka wodna 8450
Gospodarka odpadami 13957
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 67938
Odpady niebezpieczne 5316
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6355
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 1232
Plany i programy 15992
Rejestr Działalności Regulowanej 11043
Rejestr informacji o środowisku 70284
Informacje o środowisku i jego ochronie 23640
Czystsze powietrze 4998
Programy zdrowotne 17879
Zdrowie publiczne 3382
Konkursy 10423
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 38249
Budżet Obywatelski 2020 4857
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 16143
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 10565
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 8075
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 2802
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 28741
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13131
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 5041
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7893
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 4765
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 6415
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 11554
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 77
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 87
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4453
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 4622
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 10885
Program rozwoju usług społecznych 6226
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4576
Informacja publiczna 8500
Udostępnianie informacji publicznej 5271
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4717
Kontrole 56836
Zgromadzenia publiczne 5601
Sport i zdrowie 1955
Skargi, wnioski i petycje 10830
Petycje 15549
Sprawozdanie z petycji 3108
Skargi i wnioski 6298
Ewidencje, rejestry, wykazy 14316
Księga rejestrowa instytucji kultury 15067
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5644
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 20134
Ochrona danych osobowych 19793
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 3159
Wydział Organizacyjny 4338
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2620
Wydział Promocji i Komunikacji 3097
Wydział Rozwoju Miasta 2655
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 4318
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 3573
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 3806
Straż Miejska 5080
Tablica ogłoszeń 143883
Narodowy Spis Powszechny 2021 1281
Koordynator ds. dostępności 971
Deklaracja dostępności 773

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4954
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4863
O Biuletynie 5068
Rejestr zmian 2839616
Redakcja Biuletunu 7151
Instrukcja obsługi 4200
Pliki do pobrania 17489
Mapa serwisu 5317
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 29921

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1129592
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 245740
Podatki i opłaty lokalne 39159
Stawki - uchwały 2305
Ostatnio dodane 85337
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony