ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 19189
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 40292
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 82629
Kierownictwo urzędu 22234
Burmistrz Miasta 25547
Zastępca Burmistrza 16889
Skarbnik 15485
Rada Miejska 31356
Skład Rady Miejskiej 25968
Komisje Rady Miejskiej 12821
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 35020
Komisja Gospodarki Komunalnej 30750
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 30843
Komisja Mieszkaniowa 8661
Komisja Rewizyjna 16228
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4998
Sesje Rady Miejskiej 203736
Nagrania sesji RM 7874
Interpelacje i zapytania 7986
Archiwum VII kadencja 1053
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 8746
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 495
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 17328
Komisja Gospodarki Komunalnej 18596
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 17914
Komisja Mieszkaniowa 4637
Komisja Rewizyjna 9482
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 91928
Archiwum VI kadencja 35686
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 94636
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 6097
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4729
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3314
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 23595
Miejskie spółki prawa handlowego 16158
KTBS Sp. z o.o. 23320
KEC Komec Sp. z o.o. 13857
MWiK Sp. z o.o. 12332
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 98300
Jednostki organizacyjne 24307
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 2370
Przedszkole Malinka 9617
Żłobek Miejski 10690
Przedszkole Smerfowa Kraina 6503
Żłobek Miejski nr 2 3817
Szkoła Podstawowa nr 1 9544
Szkoła Podstawowa nr 4 10682
Szkoła Podstawowa nr 3 8036
Szkoła Podstawowa nr 5 11421
Miejska Biblioteka Publiczna 8940
Kętrzyńskie Centrum Kultury 11961
Muzeum 8898
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15929
Środowiskowy Dom Samopomocy 14470
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12075
Oświata 14912
Informacje 18259
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 15933
Obowiązek szkolny 4688
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2690
Wybory 20876
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 8138
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 5915
Parlament RP 2019 9320
Parlament Europejski 2019 10814
Samorząd 2018 25399
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 16044
Parlament RP 2015 13358
Wybory ławników 2015 8036
Referendum ogólnokrajowe 2015 12627
Prezydent 2015 16228
Parlament Europejski 2014 12608
Samorząd 2014 28327
Organizacje pozarzadowe 28395
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 9737
Kętrzyńska Rada Seniorów 5341
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 1810
Wykaz organizacji NGO 19457
Wykaz organizacji pożytku publicznego 12947
Programy współpracy 6845
Programy współpracy na 2021r. 1042
Program współpracy na 2020r. 5873
Program współpracy na 2019r. 3244
Program współpracy na 2018r. 6760
Program współpracy na 2017r. 7268
Program współpracy na 2016r. 13121
Program współpracy na 2015r. 13456
Program współpracy na 2014r. 12440
Program współpracy na 2013r. 4988
Oferty złożone poza konkursem 13134
Otwarte konkursy ofert 201046
Zamówienia publiczne 813136
Zamówienia publiczne aktualne 632695
Zamówienia publiczne w toku 574104
Zamówienia publiczne archiwalne 665873
Wyniki zamówień publicznych 665472
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 121705
Zapytania ofertowe 456322
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 337
Ogłoszenia o naborze 207954
Ogłoszenia aktualne 78011
Ogłoszenia w toku 172930
Wyniki naboru 534818
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 325650
Wydziały / Stanowiska 244874
Sprawy 271704
Akty prawne 30058
Statut Miasta 12111
Rejestr aktów prawa miejscowego 55704
Zarządzenia Burmistrza 2557196
Uchwały Rady Miejskiej 2444208
Stanowiska Rady Miejskiej 700564
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 170
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 22145
Informacje o stanie mienia komunalnego 1550
Finanse miasta w 2021 1047
Finanse miasta w 2020r. 14125
Finanse miasta w 2019r. 15883
Finanse miasta w 2018r. 18779
Finanse miasta w 2017r. 16502
Finanse miasta w 2016r. 19643
Finanse miasta w 2015r. 19709
Finanse miasta w 2014r. 19175
Finanse miasta w 2013r. 24655
Finanse miasta w 2012r. 23283
Finanse miasta w 2011r. 4332
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 5146
Pomoc publiczna 2133
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2410
Gospodarka nieruchomościami 85015
Przetargi 376346
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 368387
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 219423
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 40573
Sprzedaż mienia 100249
Oświadczenia majątkowe 27853
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 407
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 2948
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 9786
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 8217
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 401081
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 35732
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 40128
Wzory oświadczeń majątkowych 3376
Ochrona środowiska 18471
Gospodarka wodna 6832
Gospodarka odpadami 12702
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 59558
Odpady niebezpieczne 4791
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5752
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 809
Plany i programy 14786
Rejestr Działalności Regulowanej 9902
Rejestr informacji o środowisku 59423
Informacje o środowisku i jego ochronie 21239
Czystsze powietrze 4385
Programy zdrowotne 15566
Zdrowie publiczne 2418
Konkursy 5545
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 33923
Budżet Obywatelski 2020 3961
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 14707
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 9345
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7430
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 2027
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 25803
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11848
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 3852
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5282
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 3314
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 4319
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 8106
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3436
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 3476
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 9718
Program rozwoju usług społecznych 5204
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4044
Informacja publiczna 7524
Udostępnianie informacji publicznej 4662
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4314
Kontrole 52591
Zgromadzenia publiczne 4689
Sport i zdrowie 814
Skargi, wnioski i petycje 9968
Petycje 12680
Sprawozdanie z petycji 1859
Skargi i wnioski 5609
Ewidencje, rejestry, wykazy 13235
Księga rejestrowa instytucji kultury 13580
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5111
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 17184
Ochrona danych osobowych 17286
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 2290
Wydział Organizacyjny 3262
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 1982
Wydział Promocji i Komunikacji 1969
Wydział Rozwoju Miasta 2072
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 3175
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 2653
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 2833
Straż Miejska 3951
Tablica ogłoszeń 124032

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4621
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4581
O Biuletynie 4759
Rejestr zmian 2401405
Redakcja Biuletunu 6683
Instrukcja obsługi 3905
Pliki do pobrania 15518
Mapa serwisu 4981
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 22433

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1008003
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 225260
Podatki i opłaty lokalne 34268
Stawki - uchwały 1457
Ostatnio dodane 83548
Wybory Prezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony