ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki i

Data udostępnienia: 2021-05-14

Ogłoszono dnia: 2021-05-14

Termin składania dokumentów: 2021-05-24 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/05/14

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 wykształcenie: wyższe preferowane z zakresu: gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, geodezja, prawo i pokrewne,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 znajomość narzędzi i procesów komunikowania.
b. Wymagania dodatkowe:
I. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
   a) ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   b) kodeks cywilny,
   c) ustawy o własności lokali,
   d) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
   e) ustawy o samorządzie gminnym,
   f) kodeks postępowania administracyjnego,
   g) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   h) ustawy prawo zamówień publicznych,
   i) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
II. znajomość MS Office oraz umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
III. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
IV. dyspozycyjność i odporność na stres,
V. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
VI. umiejętność dobrej organizacji pracy,
VII. rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
VIII. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz dodatkowe kursy i szkolenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej i przygotowanie w tym zakresie dokumentacji;
 Sprzedaż lokali mieszkalnych i związane z lokalami zmiany umów notarialnych;
 Współdziałanie w przygotowywaniu wstępnych projektów podziałów działek;
 Przygotowywanie dokumentacji i umów na wyceny nieruchomości;
 Współpracowanie z zarządcą nieruchomości w zakresie planowania potrzeb remontów, modernizacji i utrzymania budynków i lokali Gminy Miejskiej Kętrzyn;
 Nadzór nad wydatkowaniem środków z budżetu zaplanowanych na zarządzanie i utrzymanie zasobu budynkowego i lokalowego Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania budynków;
 Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie sprzedaży i remontów-modernizacji;
 Przygotowywanie analiz i sprawozdań w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego
 praca administracyjno b iurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 g odzin na dobę przy naturalnym sztucznym oświetleniu,
 sytuacje stresowe,
 większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pra cowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 życiorys (CV),
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV) oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-24 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, tj. ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami do dnia 24.05.2021 r. do godz. 12.00”.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 13:52:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 13:52:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-01 11:23:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
819 raz(y)