ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXV/261/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033
Nr aktu prawnego
XXXV/260/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXV/259/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/258/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/226/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXXV/257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXXV/256/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXXV/255/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021- 2025
Nr aktu prawnego
XXXV/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXV/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem socjalny lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
79/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji