ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLI/298/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/296/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/295/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Nr aktu prawnego
197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
196/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta
Nr aktu prawnego
XL/293/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Nr aktu prawnego
XL/292/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021 – 2033
Nr aktu prawnego
XL/291/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”.
Nr aktu prawnego
XL/290/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/266/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XL/289/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji