ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Nr aktu prawnego
XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030,
Nr aktu prawnego
XXIV/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XIX/130/16 z dnia 11 lutego 2016r w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2016r.,poz.1142),wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXIV/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXIV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu
Nr aktu prawnego
XXIV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin"Barcja".
Nr aktu prawnego
XXIV/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie miasta Kętrzyna na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIV/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miejskiej Kętrzyn nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego, za cenę niższą niż ich wartość rynkowa.
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji