ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXXIII/239/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/243/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXXIII/242/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/181/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu
Nr aktu prawnego
XXXIII/241/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXIII/240/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/238/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego
Nr aktu prawnego
XXXIII/237/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIII/236/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kętrzyn na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXXIII/235/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2021 – 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII/234/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji